Charity

November 2011

ทางโพลีเดคได้มีการนำอาหาร น้ำและเสื้อผ้า ไปให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมผ่านทางมูลนิธิชัยพัฒนาในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2554 ทางเราได้จัดเตรียมหาอาหาร
(ข้าวเหนี่ยว+ไก่ทอด) และน้ำดื่มเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนทีประสพภัยธรรมชาติในครั้งนี้

ทางโพลีเดคยังจัดหาเสื้อผ้าให้กับเหล่าทหารอาสาสมัคร ที่อาสาไปช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสพภัยน้ำท่วม เพื่อย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัย